• Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Werkloodz B.V., handelsregisternummer 73592226, handelend o.a. onder de namen van Werkloodz B.V., hierna te noemen Opdrachtnemer, en op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Opdrachtnemer en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
  2. De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst in te stemmen.
  3. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn geheel vrijblijvend.
  4. Opdrachtnemer is niet gebonden aan algemene voorwaarden van Opdrachtgever voor zover die afwijken van deze voorwaarden.
  5. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van reeds gesloten inleenovereenkomsten, met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.


  Artikel 2. Definities
  a. 'Opdrachtnemer': Werkloodz B.V., handelsregisternummer 73592226, handelend o.a. onder de namen Werkloodz B.V., welke in het kader van de uitoefening van bedrijf uitzendkrachten ter beschikking stelt aan een opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve en onder toezicht en leiding van deze opdrachtgever, of een nevenvestiging van Opdrachtnemer;
  b. 'Uitzendkracht': iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van Opdrachtnemer werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve en onder toezicht en leiding van een opdrachtgever;
  c. 'Opdrachtgever': iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich als inlener door tussenkomst van Opdrachtnemer voorziet van uitzendkrachten of op andere wijze gebruik maakt van de diensten van Opdrachtnemer;
  d. 'inleenovereenkomst': de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarin de specifieke voorwaarden worden opgenomen waaronder een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve en onder toezicht en leiding van Opdrachtgever;
  e. ‘opdrachtgeverstarief’: het bedrag per tijdseenheid dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht. Het omvat de kosten van de arbeid waaronder loonkosten, loonheffing en sociale premies, alsmede een marge voor de dienstverlening van Opdrachtnemer;
  f. ‘uitzendovereenkomst’: de arbeidsovereenkomst waarbij de uitzendkracht door Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever om krachtens een door deze met Opdrachtnemer gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van Opdrachtgever;
  g. ABU-CAO’: de cao voor uitzendkrachten die geldt voor uitzendondernemingen, waaronder Opdrachtnemer, die als lid zijn aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU);
  h. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over uitzendkrachten wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachten en waar gesproken wordt over hem en/of hij wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.


  Artikel 3. Werkingssfeer
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overige overeenkomsten tussen de uitzendonderneming en de opdrachtgever, alsmede op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaven.
  2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door de uitzendonderneming uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor die opdracht.


  Artikel 4. Totstandkoming van de inleenovereenkomst
  1. De inleenovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van Opdrachtgever of doordat Opdrachtnemer feitelijk uitzendkrachten ter beschikking stelt aan Opdrachtgever.
  2. De specifieke voorwaarden waaronder de uitzendkracht door Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever zijn opgenomen in de inleenovereenkomst.
  3. Een wijziging of aanvulling van de inleenovereenkomst wordt pas van kracht nadat deze door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.


  Artikel 5. Wijze van facturering
  1. De facturen van Opdrachtnemer zijn, tenzij anders afgesproken, mede gebaseerd op de ingevulde en door Opdrachtgever voor akkoord bevonden tijdverantwoording, alsmede het opdrachtgeverstarief en eventueel bijkomende toeslagen en (on) kosten.
  2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats via (digitale) ondertekening van de tijdverantwoording tenzij anders overeengekomen.
  3. Bij verschil tussen de bij Opdrachtnemer ingeleverde tijdverantwoording en de door Opdrachtgever behouden gegevens daarvan geldt de bij Opdrachtnemer ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij Opdrachtgever het tegendeel aantoont.
  4. Als de uitzendkracht de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan Opdrachtnemer het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de uitzendkracht, tenzij Opdrachtgever aantoont dat voornoemde tijdverantwoording correct is.
  5. Als Opdrachtgever niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan Opdrachtnemer besluiten om Opdrachtgever te factureren op basis van de bij Opdrachtnemer bekende feiten en omstandigheden. Opdrachtnemer gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
  6. Als Opdrachtgever, nadat de uitzendkracht is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is Opdrachtgever verplicht tot betaling van het opdrachtgeverstarief over ten minste drie uren per oproep als:
  a) De overeengekomen omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week bedraagt en de werktijden niet zijn vastgelegd; of
  b) Opdrachtgever de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig heeft vastgelegd.


  Artikel 6. Betalingsvoorwaarden
  1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat elke factuur van Opdrachtnemer zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald.
  2. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Opdrachtnemer werken voor Opdrachtgever bevrijdend. Het rechtstreeks betalen dan wel het verstrekken van voorschotten aan de uitzendkracht door Opdrachtgever is niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen Opdrachtnemer niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
  3. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer verzoeken om in overleg te treden over de mogelijkheid dat Opdrachtgever een percentage van het gefactureerde bedrag op de G-rekening van Opdrachtnemer stort, alsmede over de hoogte van het percentage. Alleen bij bereikte overeenstemming kan van voornoemde mogelijkheid gebruik worden gemaakt.
  4. Op eerste verzoek van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever een schriftelijke machtiging verstrekken aan Opdrachtnemer om de bedragen van de facturen middels automatische incasso binnen de overeengekomen termijn af te schrijven van de bankrekening van Opdrachtgever. Hiervoor zullen partijen een SEPA-machtigingsformulier gebruiken.
  5. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door Opdrachtgever van enige door hem verschuldigd bedrag, is Opdrachtgever met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtgever tevens een vertragingsrente van de wettelijke handelsrente + 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een volle maand rekenende, over het opeisbare factuurbedrag aan Opdrachtnemer verschuldigd. Ook deze rente zal opeisbaar zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
  6. Als Opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen 8 dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
  7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten, daarna rente en vervolgens de opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  8. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Opdrachtnemer moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Opdrachtnemer, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden, met een minimum van EUR 500,00 vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom.
  9. Indien de inleenovereenkomst is aangegaan met meer dan één opdrachtgever, welke opdrachtgevers behoren tot dezelfde groep van ondernemingen, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit hoofde van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
  10. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe – naar de mening van Opdrachtnemer – aanleiding geeft, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Opdrachtnemer: a) een machtiging voor automatische incasso als bedoeld in lid 4 van dit artikel te verstrekken; en/of b) een voorschot te verstrekken; en/of c) afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen jegens Opdrachtnemer, door middel van bijvoorbeeld een bankgarantie of pandrecht. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot staat in verhouding tot de omvang van de betreffende verplichtingen van Opdrachtgever.
  11. Ingeval Opdrachtgever geen gehoor geeft aan een verzoek van Opdrachtnemer als bedoeld in het vorige lid, dan wel indien een incasso mislukt, verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit de inleenovereenkomst op te schorten dan wel de inleenovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat Opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan Opdrachtgever. Alle vorderingen van Opdrachtnemer worden als gevolg van de opzegging direct opeisbaar.


  Artikel 7. Ontbinding
  1. Opdrachtnemer is gerechtigd, indien na het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, de overeenkomst onmiddellijk buitengerechtelijk te ontbinden.
  2. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij – naast hetgeen in de overeenkomst is bepaald – gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren, en nakoming is uitgebleven.
  3. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: a) de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; b) de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; c) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; d) de andere partij zijn huidige onderneming staakt; e) buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
  4. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd.
  5. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.


  Artikel 8. Aansprakelijkheid voor schaden
  1. Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de algemene normen van de redelijkheid en billijkheid, is Opdrachtnemer niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht , Opdrachtgever of aan zaken dan wel personen bij of van Opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van: a) de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever aan hem gestelde eisen; b) eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht; c) een toedoen of nalaten van de uitzendkracht, Opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht; d) het zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer doorlenen door Opdrachtgever van de uitzendkracht.
  2. Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot: a) het bedrag dat de verzekering van Opdrachtnemer uitkeert, dan wel: b) indien Opdrachtnemer niet voor de betreffende schade is verzekerd of de verzekering niet (volledig) uitkeert, het door Opdrachtnemer gefactureerde bedrag. Is het bedrag dat in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtnemer in de maand voorafgaand aan de schademelding bij Opdrachtnemer in rekening is gebracht. Bij gebreke van voorafgaande maand is beslissend wat Opdrachtnemer in de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden aan Opdrachtgever volgens de overeenkomst in rekening zou brengen dan wel heeft gebracht.
  3. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
  4. Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel.
  5. In ieder geval dient Opdrachtgever Opdrachtnemer te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die uitzendkracht of derden.
  6. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer en/of diens leidinggevend personeel.
  7. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Opdrachtnemer maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.
  8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het uitzenden van uitzendkrachten, die niet blijken te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat er sprake is van opzet en/of grove schuld van Opdrachtnemer bij de selectie. Elke klacht ter zake moet door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer worden ingediend binnen 4 uur na de aanvang van de werkzaamheden door de betreffende uitzendkracht bij Opdrachtgever. Klachten die na bovengenoemde termijn binnengekomen zijn, zijn niet ontvankelijk. Opdrachtgever draagt in ieder geval het volledige risico indien hij ook na vier uur na aanvang van de werkzaamheden de betreffende uitzendkracht laat voortwerken, aangezien Opdrachtgever gehouden is tot leiding en toezicht.


  Artikel 9. Overmacht
  1. In geval van overmacht van Opdrachtnemer zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
  2. Zodra zich bij Opdrachtnemer een overmachtstoestand voordoet als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan Opdrachtgever.
  3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie, en/of daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
  4. Zolang de overmachtstoestand voortduurt zullen de verplichtingen van Opdrachtnemer zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan.
  5. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan Opdrachtnemer te betalen.
  6. Opdrachtnemer is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij Opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in het vorige lid van dit artikel bedoeld.


  Artikel 10. Geheimhouding
  1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een aanbieding of overeenkomst, verstrekken aan derden. Dit tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
  2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de uitzendkracht verplichten tot geheimhouding omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
  3. Het staat Opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van hetgeen daaromtrent is vastgelegd aan Opdrachtnemer.
  4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.


  Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten, inleenovereenkomsten en/of andere overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarin Opdrachtnemer is gevestigd.


  Artikel 12. Slotbepalingen
  1. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
  2. Opdrachtnemer is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde.


 • Het is bij Werkloodz heel eenvoudig om uw bedrijf vrijblijvend te registreren maar u kunt ook snel een offerte aanvragen. Dit verplicht u verder tot niets. We nemen vervolgens snel contact met u op om de eerste informatie samen uit te wisselen. Vervolgens beoordelen we wat de vervolgstappen zijn welke het beste bij uw organisatie aansluiten.

  Klik hier om eenvoudig te registreren
  Klik hier om direct een offerte te vragen

Of bereik ons via

 • Bezoekadres: Troffel 24 | 8253 LC | Dronten

 • Telefoonnummer: 0321 - 38 38 68

 • Mobiel: 06 - 11 42 18 77

 • Mailadres: info@werkloodz.nl

 • Internet: www.werkloodz.nl